Zračna luka Dubrovnik

Opis projekta

Izgradnja novog i najvećeg putničkog terminala zračne luke zgrade „C“ te privođenje konačnoj namjeni preostalog dijela tunela dilatacija „T“ – BRP 28 207,23 m2, NKP 24 181,44 m2
Novi putnički terminal „C“ gradi se uz postojeći terminal „B“ koji je cijelo vrijeme izgradnje novog terminala u funkciji. Nakon završetka izgradnje terminala „C“ terminali „B“ i „C“ spajaju se u jednu funkcionalnu cjelinu.


Investitor

Zračna luka Dubrovnik d.o.o.


Financijska vrijednost

190 mil. HRK / 25,3 mil. EUR