Terminal za skladištenje i pretovar tekućih tereta u Luci Ploče

Opis projekta

Terminal za dopremu, skladištenje i otpremu tekućih tereta u Luci Ploče sa pripadajućom infrastrukturom. Terminal služi za prijem, skladištenje i otpremu diesela, benzina i lož ulja.


Investitor

ATT d.o.o.


Financijska vrijednost

67 mil. HRK / 8,9 mil. EUR